En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

diumenge, 21 d’octubre de 2018

Treballem de forma cooperativa

Aquests dies els alumnes han començat a fer mesures per familiaritzar-se amb els aparells de mesura que els han de servir per fer la diagnosi ambiental de l'institut. Després d'estudiar-ne les característiques tècniques, han gravat uns videos realitzant alguna mesura. Els alumnes han treballat amb el grup assumint diferents tasques, com ara preparar el guió, gravar, parlar i editar els videos de forma senzilla ambla mateixa tauleta o el telèfon mòbil. En alguns casos han hagut d'aplicar els coneixements apresos al projecte de Fotografia de 1r d'ESO. 
Us mostrem un dels videos.

diumenge, 7 d’octubre de 2018

Què aprendrem al projecte?


Ens proposem realitzar un diagnòstic d'algunes condicions bioclimàtiques de l'institut a partir d'un treball rigorós basat en el mètode científic. Realitzarem hipòtesis, obtindrem resultats que haurem d'analitzar i elaborarem conclusions que ens permetran realitzar les propostes de millora adequades en cada un dels diferents àmbits.

La nostra recerca s'inicia a partir de les preguntes següents:

1. Quin és el nivell de soroll a l'institut?
2. Quin seria un bon color per pintar la façana segons criteris higrotèrmics?
3. Quins serien uns bons vidres per les finestres?
4. Estan ben il·luminades les nostres aules?